ارتباط تصویری

هنرهای تجسمی و موسیقی

مهدی اشراقی (مدیرگروه کارشناسی ارشد ارتباط تصویری)

First sample avatar image

مجید حیدری

مربی

First sample avatar image

وحید خضری

مربی

First sample avatar image

بیتا افخمی

مربی

نسرین روشن روان

ردیف نام چارت تاریخ ثبت دانلود
1 چارت ارشد ارتباط تصویری.pdf 23 سه شنبه آبان 1396 دانلود
ردیف نام چارت تاریخ ثبت دانلود
1 كارشناسي ارشد ناپيوسته -ارتباط تصويري -بازنگري شده.pdf 23 سه شنبه آبان 1396 دانلود