اعضا هیئت علمی

مدیرکل دفتر آموزش عالی غیردولتی وزارت علوم گفت: طی روزهای اخیر تبلیغات وسیعی در خصوص عدم اعتبار مدارک موسسات آموزشی و دانشگاه‌های غیردولتی و غیرانتفاعی انجام شده است که صحت ندارد.

First sample avatar image

سمانه نوفرستی

مربی

First sample avatar image

حسین سلامی

مربی

First sample avatar image

سید رضا حقی

استادیار

First sample avatar image

سمیه محبی

مربی

First sample avatar image

سعیده باباجانی

مربی

First sample avatar image

محمد ناصری

مربی

First sample avatar image

شهرزاد لطفعلی ثانی

مربی

First sample avatar image

فرهاد سعادت نیا

مربی

First sample avatar image

مهدی فخریان

مربی

First sample avatar image

مسعود خطیبی

مربی

First sample avatar image

روح الله رحمانی

مربی

First sample avatar image

وحید حسین زاده

مربی

First sample avatar image

علی آدینه

مربی

First sample avatar image

کبری حسنقلی نژاد

مربی

First sample avatar image

مریم طلایی

مربی

First sample avatar image

شقایق فریاد

مربی

First sample avatar image

وحید خضری

مربی

First sample avatar image

مجید حیدری

مربی

First sample avatar image

بیتا افخمی

مربی

First sample avatar image

علیرضا کریمی

مربی

First sample avatar image

امیراقبال حیدرپور

مربی

First sample avatar image

علیرضا طاهری مقدم

مربی