اعضا هیئت علمی

مدیرکل دفتر آموزش عالی غیردولتی وزارت علوم گفت: طی روزهای اخیر تبلیغات وسیعی در خصوص عدم اعتبار مدارک موسسات آموزشی و دانشگاه‌های غیردولتی و غیرانتفاعی انجام شده است که صحت ندارد.

First sample avatar image

سمانه نوفرستی

مربی

First sample avatar image

حسین سلامی

دانشجوی دکتری کامپیوتر، دانشگاه فردوسی مشهد

First sample avatar image

سید رضا حقی

استادیار

First sample avatar image

سمیه محبی

دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشگاه شهید بهشتی

First sample avatar image

سعیده باباجانی

استادیار

First sample avatar image

محمد ناصری

استادیار

First sample avatar image

شهرزاد لطفعلی ثانی

دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه مازندران

First sample avatar image

فرهاد سعادت نیا

مربی

First sample avatar image

مهدی فخریان

مربی

First sample avatar image

مسعود خطیبی

مربی

First sample avatar image

روح الله رحمانی

دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد نیشابور

First sample avatar image

وحید حسین زاده

دانشجوی دکتری معماری دانشگاه آزاد دامغان

First sample avatar image

علی آدینه

مربی

First sample avatar image

مریم طلایی

دانشجوی دکتری معماری دانشگاه تربیت مدرس

First sample avatar image

شقایق فریاد

مربی

First sample avatar image

محمد محسن خضری

مربی

First sample avatar image

مجید حیدری

استادیار

First sample avatar image

بیتا افخمی

مربی

First sample avatar image

علیرضا کریمی

دانشجوی دکتری تاریخ هنر اسلامی دانشگاه شاهد

First sample avatar image

امیراقبال حیدرپور

مربی

First sample avatar image

علیرضا طاهری مقدم

مربی

First sample avatar image

صمد برقی

مربی

First sample avatar image

سهیل امین زاده

مربی