اعضا هیئت علمی

مدیرکل دفتر آموزش عالی غیردولتی وزارت علوم گفت: طی روزهای اخیر تبلیغات وسیعی در خصوص عدم اعتبار مدارک موسسات آموزشی و دانشگاه‌های غیردولتی و غیرانتفاعی انجام شده است که صحت ندارد.

First sample avatar image

سمانه نوفرستی

مربی

دانش آموخته کارشناسی ارشد کامپیوتر/نرم افزار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

First sample avatar image

حسین سلامی

مربی

دانشجوی دکتری کامپیوتر، دانشگاه فردوسی مشهد

First sample avatar image

سمیه محبی

مربی

دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشگاه شهید بهشتی

First sample avatar image

سعیده باباجانی

استادیار

دکتری مدیریت رفتاری دانشگاه فردوسی مشهد

First sample avatar image

محمد ناصری

استادیار

دکتری DBA دانشگاه آکادمی علوم تاجیکستان

First sample avatar image

شهرزاد لطفعلی ثانی

مربی

دانشجوی دکتری علوم اقتصاد، دانشگاه مازندران

First sample avatar image

فرهاد سعادت نیا

مربی

دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران

First sample avatar image

مهدی فخریان

مربی

First sample avatar image

مسعود خطیبی

مربی

دانش آموخته کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد واحد مشهد

First sample avatar image

روح الله رحمانی

مربی

دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد نیشابور

First sample avatar image

وحید حسین زاده

مربی

دانشجوی دکتری معماری دانشگاه آزاد دامغان

First sample avatar image

علی آدینه

مربی

دانشجوی دکتری مرمت و احیای بناهاو بافتهای تاریخی دانشگاه هنر اصفهان

First sample avatar image

مریم طلایی

مربی

دانشجوی دکتری معماری دانشگاه تربیت مدرس

First sample avatar image

شقایق فریاد

مربی

دانش آموخته کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه گیلان

First sample avatar image

محمد محسن خضری

مربی

دانش آموخته کارشناسی ارشد گرافیک، دانشگاه شاهد تهران

First sample avatar image

مجید حیدری

استادیار

دکتری فلسفه هنر ، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

First sample avatar image

بیتا افخمی

مربی

دانش آموخته کارشناسی ارشد گرافیک ، دانشگاه سوره تهران

First sample avatar image

سحر چنگیز

استادیار

دکتری فلسفه هنر

First sample avatar image

علیرضا کریمی

مربی

دانشجوی دکتری تاریخ هنر اسلامی دانشگاه شاهد

First sample avatar image

امیراقبال حیدرپور

مربی

پژوهش هنر، دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا

First sample avatar image

علیرضا طاهری مقدم

مربی

دانش آموخته کارشناسی ارشد نقاشی، دانشگاه شاهد تهران

First sample avatar image

داوود شادلو

استادیار

دکتری تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی

First sample avatar image

سهیل امین زاده

مربی

First sample avatar image

صمد برقی

مربی