اخبار

دوشنبه 14 بهمن 1398
دانشجویی و فرهنگی

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه صنایع دستی- کارگاه دوخت‌‌ و بافت‌های سنتی

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه صنایع دستی( کارگاه دوخت‌‌ و بافت‌های سنتی_زیر نظر اساتید هاشم‌آبادی و داراب ...


دوشنبه 14 بهمن 1398
دانشجویی و فرهنگی

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه نقاشی -کارگاه ترکیب مواد

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه نقاشی( کارگاه ترکیب مواد_زیر نظر استاد ...


دوشنبه 14 بهمن 1398
دانشجویی و فرهنگی

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه نقاشی - کارگاه انسان،طبیعت، طراحی

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه نقاشی( کارگاه انسان،طبیعت، طراحی_زیر نظر استاد ...


دوشنبه 14 بهمن 1398
دانشجویی و فرهنگی

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه نقاشی - طرح عملی جامع

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه نقاشی( طرح عملی جامع_ زیر نظر استاد ...


دوشنبه 14 بهمن 1398
دانشجویی و فرهنگی

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه نقاشی -کارگاه نقاشی دیواری

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه نقاشی (کارگاه نقاشی دیواری_زیر نظر استاد ...