اخبار

چهارشنبه 16 بهمن 1398
دانشجویی و فرهنگی

درس مقدمات طراحی معماری ۲، زیر نظر استاد طلایی

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه معماری درس مقدمات طراحی معماری ۲، زیر نظر استاد ...


چهارشنبه 16 بهمن 1398
دانشجویی و فرهنگی

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه معماری - مقدمات طراحی معماری ۱

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه معماری(درس مقدمات طراحی معماری ۱، زیر نظر استاد ...


دوشنبه 14 بهمن 1398
دانشجویی و فرهنگی

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه نقاشی - کارگاه پروژه

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه نقاشی( کارگاه پروژه - زیر نظر علیرضا طاهری ...


دوشنبه 14 بهمن 1398
دانشجویی و فرهنگی

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه نقاشی -کارگاه مناظر و مرایا

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه نقاشی(کارگاه مناظر و مرایا_  زیر نظر استاد ...


دوشنبه 14 بهمن 1398
دانشجویی و فرهنگی

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه نقاشی -کارگاه طرح جامع

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه نقاشی(کارگاه طرح جامع(سمینار)-زیر نظر علیرضا طاهری ...