اخبار

چهارشنبه 19 دی 1397
آموزش و تحصیلات تکمیلی

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه ارتباط تصویری - تصویر سازی1

ژوژمان تصویرسازی1- گروه ارتباط تصویری - زیرنظر استاد محمد ابوترابی تصویر سازی گونه های مختلف و شاخه های گوناگونی دارد دانشجویان در ترم سه ارتباط تصویری واحدی با ...


چهارشنبه 19 دی 1397
آموزش و تحصیلات تکمیلی

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه ارتباط تصویری -انسان طبیعت طراحی

ژوژمان انسان طبیعت طراحی - گروه ارتباط تصویری - زیرنظر استاد ...


چهارشنبه 19 دی 1397
آموزش و تحصیلات تکمیلی

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه گرافیک -تکنولوژی و کارگاه گرافیک2

ژوژمان تکنولوژی و کارگاه گرافیک2 -گروه گرافیک -زیرنظر استاد فتح ...


چهارشنبه 19 دی 1397
پژوهش و فناوری

برگزاری نشست هم اندیشی مدیران مراکز نوآوری استان خراسان رضوی

نشست هم اندیشی مدیران مراکز نوآوری استان خراسان رضوی با هدف بررسی چالش های اشتغال دانشجویان با حضور مدیر مراکز نوآوری و شکوفایی پارک علم و فناوری استان خراسان ...


چهارشنبه 19 دی 1397
آموزش و تحصیلات تکمیلی

چاپ و تدوین کتاب های داستانی برای کودکان توسط دانشجویان گروه ارتباط تصویری

محمد ابوترابی از اساتید گروه هنر مؤسسه در دیدار  با ریاست و معاون آموزشی  از چاپ و تدوین  کتاب های داستانی برای کودکان توسط دانشجویان گروه  ارتباط تصویری ...