اخبار

شنبه 22 دی 1397
آموزش و تحصیلات تکمیلی

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه نقاشی -کارگاه طراحی 3

ژوژمان کارگاه طراحی 3 -گروه نقاشی-زیر نظر استاد محب ...


شنبه 22 دی 1397
آموزش و تحصیلات تکمیلی

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه گرافیک -تکنولوژی و کارگاه گرافیک ۱

ژوژمان تکنولوژی و کارگاه گرافیک ۱-گروه گرافیک-زیرنظر استاد ...


شنبه 22 دی 1397
آموزش و تحصیلات تکمیلی

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه نقاشی -کارگاه مبانی هنرهای تجسمی

ژوژمان کارگاه مبانی هنرهای تجسمی- زیرنظر استاد صدری ...


شنبه 22 دی 1397
آموزش و تحصیلات تکمیلی

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه نقاشی -کارگاه نقاشی دیواری

ژوژمان کارگاه نقاشی دیواری- گروه نقاشی-زیر نظر استاد صدری ...


شنبه 22 دی 1397
آموزش و تحصیلات تکمیلی

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه نقاشی -کارگاه طرح جامع عملی

ژوژمان کارگاه طرح جامع عملی- گروه نقاشی- زیر نظر استاد ...