اخبار

دوشنبه 24 دی 1397
آموزش و تحصیلات تکمیلی

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه نقاشی -کارگاه چاپ تخصصی

ژوژمان کارگاه چاپ تخصصی،گروه نقاشی- زیر نظر استاد ...


دوشنبه 24 دی 1397
آموزش و تحصیلات تکمیلی

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه نقاشی -کارگاه حجم

ژوژمان کارگاه حجم - گروه نقاشی -زیر نظر استاد ...


شنبه 22 دی 1397
آموزش و تحصیلات تکمیلی

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه نقاشی -کارگاه طراحی2

ژوژمان کارگاه طراحی 2- گروه نقاشی- زیر نظر استاد ...


شنبه 22 دی 1397
آموزش و تحصیلات تکمیلی

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه نقاشی -کارگاه طراحی 1

ژوژمان کارگاه طراحی یک،گروه نقاشی- گروه نقاشی- زیر نظر استاد ...


شنبه 22 دی 1397
آموزش و تحصیلات تکمیلی

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه نقاشی -کارگاه طراحی 3

ژوژمان کارگاه طراحی 3 -گروه نقاشی-زیر نظر استاد محب ...