گزارش تصویری از ژوژمان های گروه ارتباط تصویری (طراحی نشانه و کارگاه ارتباط تصویری)

دوشنبه 27 خرداد 1398 آموزش و تحصیلات تکمیلی
فروغ فرخ پور

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه ارتباط تصویری  (طراحی نشانه و کارگاه ارتباط تصویری -زیرنظر استاد چنگیز)