چاپ مقاله اساتید گروه کامپیوتر مؤسسه آموزش عالی فردوس در مجله IJACSA

دوشنبه 14 آبان 1397 پژوهش و فناوری
محمدرضا محبی

مقاله اساتید گروه کامپیوتر مؤسسه با عنوان" Designing a Switching based Workflow Scheduling Framework for Networked Environments" با تلاش دکتر طباطبایی معاونت پژوهش و فناوری موسسه، مهندس سلامی مدیرگروه کامپیوتر و مهندس محبی از اساتید موسسه آموزش عالی فردوس در مجله معتبر IJACSA پذیرش و به چاپ رسید.