مدیریت بازرگانی ارشد

مدیریت، حسابداری و فناوری اطلاعات

سمیه محبی (مدیرگروه مدیریت)

دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشگاه شهید بهشتی

First sample avatar image

سمیه محبی

مربی

First sample avatar image

سید رضا حقی

استادیار

First sample avatar image

سعیده باباجانی

مربی

First sample avatar image

محمد ناصری

مربی

First sample avatar image

شهرزاد لطفعلی ثانی

مربی

First sample avatar image

فرهاد سعادت نیا

مربی

نسرین روشن روان

ردیف نام چارت تاریخ ثبت دانلود
1 چارت ارشد بازرگانی سرفصل جدید.pdf 23 سه شنبه آبان 1396 دانلود
ردیف نام چارت تاریخ ثبت دانلود
1 مدیریت بازرگانی 6 گرایش (جدید).pdf 23 سه شنبه آبان 1396 دانلود