وام صندوق رفاه دانشجویان

به منظور ایجاد زمینه مناسب جهت رشد استعدادها و کمـک بـه وضـع تحصـیلی و معیشـت دانشـجویان مسـتعد و کم بضاعت کشور، صندوقی تحت عنوان "صندوق رفاه دانشجویان"  ایجاد گردید. مديريت ارائه تسهيلات رفاهي به دانشجويان در قالب وام هاي تحصيلي دانشجويان (وام شهريه)، عتبات و دفترچه اقساط بدهکاران صندوق رفاه دانشجويان بر عهده حوزه معاونت دانشجوئي و فرهنگي مؤسسه است.

 

قابل توجه دانشجويان متقاضي وام                                                                                                                                                                      

به اطلاع آن دسته از دانشجويان مقاطع  کاردانی، كارشناسي وكارشناسي ارشد مي رساند، با توجه به ارائه تسهيلات وام صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري( كارشناسي پیوسته 4 سال، کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد 2 سال ) امكان ثبت وام براي دانشجويان داراي ترم بيشتر از حد مجاز تحصيلي در سيستم ميسر نمي باشد. 

نکته1: وام شهریه صندوق رفاه دانشجویان، وام کمک شهریه می باشد و قابل برداشت تا زمان فارغ التحصیلی توسط دانشجو نمی باشد.

نکته2: وام شهریه شامل دانشجویان که از پرداخت شهریه معاف هستند (فرزندان شاهده که 100 شهریه را بنیاد شهید پرداخت می کند.) نمی باشد.

نکته3: دانشجویان مشروطی و کمسیون موارد خاص مجاز به درخواست وام شهریه نمی باشند.

نکته4: دانشجویانی که در مقاطع پایین تر دارای پرونده وام در سامانه صندوق رفاه می باشند، نیاز به گذراندن مراحل محضری ندارند و با سند تعهد مربوط به همان مقاطع می توانند نسبت به اخذ وام با مراجعه به امور دانشجویی اقدام نمایند. (تصویر سند تعهد در سیستم صندوق رفاه موجود و قابل رؤیت می باشد)
                                                          

شرايط عمومي دريافت وام

1-داشتن حداقل 12 واحد درسي در نيمسال موردتقاضابراي مقطع کاردانی و كارشناسي .

2- داشتن حداقل 8 واحد درسي در نيمسال موردتقاضابراي مقطع كارشناسي ارشد.

3- تسويه يا صدور دفترچه اقساط مقطع قبل انجام شده باشد.(جهت دانشجويان كارشناسي ناپيوسته و کارشناسی ارشد )

4 - ميانگين معدل دو ترم متوالي قبلي ترم فعلي براي دانشجويان كارشناسي از 12 و ارشد از 14 كمتر نباشد.
5- درج انتقالي در سيستم فاز 2 صندوق رفاه دانشجويان توسط دانشگاه مبداء(مربوط به دانشجويان انتقالي )

 

مدارك لازم جهت ارائه به امور دانشجویی مؤسسه

 1. اصل سند تعهدنامه تنظيمي توسط يكي از دفاتر اسناد رسمي كشور (سند تعهد ارائه شده در مقاطع قبلي در صورتي كه مطابق متن جديد باشد با حكم كارگزيني جديد ضامن مورد قبول مي باشد) 
  تذكر: ضامن بازنشسته ميبايست نامه كسر حقوق ارائه دهد( به استثناي بازنشسته نيروهاي مسلح و تامين اجتماعي )
  (عنوان نامه كسر از حقوق به صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري زده شود و بهتر است مبلغ در آن درج نشود و نوع كارمند رسمي يا پيماني يا بازنشسته ... قيد شود.)

 

مبلغ وام شهریه

 1. دانشجویان دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته حداکثر9،000،000 ریال در سه نوبت و هـر نوبـت حـداکثر 3،000،000ریال.
 2. دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته حداکثر18،000،000 ریال در شش نوبت و هر نوبت حداکثر3،000،000 ریال.
 3. دانشجویان دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته حداکثر34،500،000 ریال در سه نوبت و هر نوبت حداکثر11،500،000ریال.

 

نحوه پرداخت

 پرداخت وام با ارائه درخواست دانشجو در  پرتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان پس از تأیید مؤسسه از طریق طرح جامع اتوماسـیون اداري صـندوق انجام می شود و ضرورت دارد مؤسسه برنامه ریزي و هماهنگی لازم با صندوق رفاه دانشجویان در این زمینه بعمل آورد.

نکته1: اخذ وام در هر ترم منوط به تکمیل درخواست وام در پرتال دانشجویی صندوق رفاه در همان ترم می باشد و صرف تشکیل پرونده و ایجاد تحصیل در مقطع جدید  به منزله ثبت وام در ترمهای بعدی نمی باشد.

 

شرایط بازپرداخت

 1. دانشجویان بهرهمند از وام بعد از اتمام تحصیل و انجام تسویه حساب، دانشجو باید 10% از کل وام در همان مقطع تحصیلی را پرداخت نماید مابقی آن از طریق دفترچه اقساط، وام دریافتی را بازپرداخت می‏ نمایند.
 2. شروع اقساط براي دانش آموختگانی که خدمت نظام وظیفه خود را به پایـان رسـانده یـا معـاف گردیـده‏ انـد، 9 مـاه و مشمولین خدمت نظام وظیفه 9 ماه پس از پایان خدمت از تاریخ فراغت از تحصیل می باشد.
 3. مبلغ اقساط ماهانه معادل 2 %کل بدهی دانش آموختگان میباشد.
 4. بازپرداخت اقساط به حساب درآمد اختصاصی صندوق رفاه دانشجویان واریز می شود.
 5. مؤسسه موظف است پس از صدور دفترچه اقساط دانش آموختگان نسبت به ارائه گواهی موقت اقدام نمایند.
 6. بهره مندان از مزایاي صندوق رفاه دانشجویان چنانچه در داخل کشور در مقاطع بالاتر را داشته باشند درصورتی که پس از فراغت از تحصیل در مقطع قبلـی، نسـبت بـه بازپرداخت قسمتی از دیون خود طبق مقررات اقدام نموده باشند، میتوانند با ثبت مقطع جدید در اتوماسیون جامع صندوق رفاه توسط دانشگاه مقطع جدید، بازپرداخت بقیه بدهی خود را به بعد از اتمام مقطع تحصیلی جدید موکول نمایند.
 7. مؤسسه موظف است تا تسویه حساب کامل دانش آموختگـان بهـره منـد از وام صـندوق رفـاه دانشـجویان، از تحویـل دانشنامه تحصیلی خودداري نماید.
 8. دانشجو بعد از پرداخت کل بدیهی خود به صندوق رفاه دانشجویی باشد نسبت به تسویه حساب خود از طریق پرتال دانشجویی صندوق رفاه اقدام نماید.
 9. دانشجویان اخراجی یا انصرافی باید به صورت یکجا بدهی خود را به صندوق رفاه پرداخت نمایند.

 

 


ردیف نام فایل تاریخ ثبت دانلود
1 مراحل ثبت نام وام شهریه.pdf شنبه 14 بهمن 1396 دانلود
مراحل ثبت نام وام شهریه.pdf
دانلود
2 نحوه تشکیل پرونده.pdf شنبه 14 بهمن 1396 دانلود
نحوه تشکیل پرونده.pdf
دانلود
3 نحوه پرداخت از طریق پرتال دانشجویی.pdf شنبه 14 بهمن 1396 دانلود
نحوه پرداخت از طریق پرتال دانشجویی.pdf
دانلود
4 سند تعهد محضری.pdf شنبه 14 بهمن 1396 دانلود
سند تعهد محضری.pdf
دانلود