فایل های شهریه در زیر پیوست شده است.


ردیف نام فایل تاریخ ثبت دانلود
1 جدول شهریه دانشجویان ارشدورودی 1394.pdf شنبه 13 آبان 1396 دانلود
جدول شهریه دانشجویان ارشدورودی 1394.pdf
دانلود
2 جدول شهریه کاردانی-کارشناسی ورودی 97.pdf شنبه 21 مهر 1397 دانلود
جدول شهریه کاردانی-کارشناسی ورودی 97.pdf
دانلود
3 جدول شهریه کارشناسی ارشد ورودی 97.pdf شنبه 21 مهر 1397 دانلود
جدول شهریه کارشناسی ارشد ورودی 97.pdf
دانلود