فایل های شهریه در زیر پیوست شده است.


ردیف نام فایل تاریخ ثبت دانلود
1 جدول شهریه دانشجویان ارشدورودی 1394.pdf 13 شنبه آبان 1396 دانلود
2 جدول شهریه کارشناسی ارشد ورودی 96.pdf 13 شنبه آبان 1396 دانلود
3 جدول شهریه کاردانی-کارشناسی ورودی 96.pdf 13 شنبه آبان 1396 دانلود