اخبار

آموزش و تحصیلات تکمیلی

سه شنبه 16 بهمن 1397

گزارش تصویری از ژوژمان های مقطع کارشناسی ارشد - گروه نقاشی

گزارش تصویری از ژوژمان کارگاه نقاشی تجربی مقطع کارشناسی ارشد - گروه نقاشی - زیرنظر استاد  طاهری ...

آموزش و تحصیلات تکمیلی

شنبه 13 بهمن 1397

گزارش تصویری از ژوژمان های مقطع کارشناسی ارشد - گروه ارتباط تصویری

گزارش تصویری از ژوژمان گروه ارتباط_تصویری  مقطع  کارشناسی_ارشد (ارتباط_تصویری تخصصی1 (گرافیک رسانه های چاپی) زیرنظر استاد ...

آموزش و تحصیلات تکمیلی

شنبه 13 بهمن 1397

گزارش تصویری از ژوژمان های مقطع کارشناسی ارشد - گروه ارتباط تصویری

گزارش تصویری از ژوژمان ارتباط تصویری تخصصی1 (گرافیک رسانه های چاپی) -مقطع کارشناسی ارشد - گروه ارتباط ...

آموزش و تحصیلات تکمیلی

شنبه 13 بهمن 1397

گزارش تصویری از ژوژمان های مقطع کارشناسی ارشد - گروه نقاشی

گزارش تصویری از ژوژمان کارگاه نقاشی مقطع کارشناسی ارشد - گروه نقاشی - زیرنظر استاد ...

آموزش و تحصیلات تکمیلی

پنجشنبه 11 بهمن 1397

برگزاری دومین کارگاه ارزیابی درونی و تدوین برنامه‌های بهبود کیفیت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی استان خراسان رضوی

کارگاه یک‌روزه ارزیابی درونی و تدوین برنامه‌های بهبود کیفیت گروه‌های آموزشی توسط هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی و ...

آموزش و تحصیلات تکمیلی

چهارشنبه 10 بهمن 1397

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه معماری - طرح 3 معماری

ژوژمان طرح 3 معماری -زیرنظر استاد ...

آموزش و تحصیلات تکمیلی

چهارشنبه 10 بهمن 1397

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه معماری - طرح 4 معماری

ژوژمان طرح 4 معماری - گروه معماری - زیرنظر استاد ...

آموزش و تحصیلات تکمیلی

دوشنبه 8 بهمن 1397

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه معماری - تمرین معماری 2

ژوژمان تمرین معماری 2 - گروه معماری - زیرنظر استاد ...