اخبار

آموزش و تحصیلات تکمیلی

دوشنبه 27 خرداد 1398

رزومه اعضای هیات علمی - آقای داوود شادلو

موسسه اموزش عالی فردوس به عنوان یکی از موسسات آموزش عالی  موفق در خراسان رضوی به برکت برخورداری از استادان فرهیخته و با تجربه به یک قطب علمی ، فرهنگی و هنری مطرح در ...

آموزش و تحصیلات تکمیلی

دوشنبه 27 خرداد 1398

برگزاری امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

نخستین روز برگزاری امتحانات  نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97  بر اساس برنامه از پیش تعیین شده طبق مقررات و با نظم و آرامش برگزار شد.  معاون آموزشی مؤسسه نیز از ...

آموزش و تحصیلات تکمیلی

دوشنبه 27 خرداد 1398

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه ارتباط تصویری (طراحی نشانه و کارگاه ارتباط تصویری)

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه ارتباط تصویری  (طراحی نشانه و کارگاه ارتباط تصویری -زیرنظر استاد ...

آموزش و تحصیلات تکمیلی

دوشنبه 27 خرداد 1398

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه گرافیک (مبانی گرافیک)

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه گرافیک  (مبانی گرافیک -زیرنظر استاد ...

آموزش و تحصیلات تکمیلی

دوشنبه 27 خرداد 1398

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه گرافیک (هندسه مناظر و مرایا)

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه گرافیک (هندسه مناظر و مرایا-زیرنظر استاد ...

آموزش و تحصیلات تکمیلی

دوشنبه 27 خرداد 1398

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه گرافیک (طراحی حروف۱ )

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه گرافیک (طراحی حروف ۱-زیرنظر استاد ...

آموزش و تحصیلات تکمیلی

شنبه 25 خرداد 1398

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه نقاشی ( کارگاه طرح جامع)

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه نقاشی ( کارگاه طرح جامع،زیر نظراستاد ...

آموزش و تحصیلات تکمیلی

شنبه 25 خرداد 1398

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه نقاشی(کارگاه خلاقیت )

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه نقاشی(کارگاه خلاقیت ، زیر نظر استاد علیرضا طاهری ...