اطلاعیه تخفیف نام نویسی در همایش های مؤسسه آموزش عالی فردوس

پنجشنبه 16 فروردین 1397 اطلاعیه
محمدرضا محبی

پژوهشگران می توانند برای نام نویسی در همایش های مؤسسه آموزش عالی فردوس به سایت زیر مراجعه نمایند:
http://www.ferdowsconferences.ir


محمدرضا محبی

مدیریت فناوری اطلاعات