اجرای دانشجویی نمایش بوف

چهارشنبه 8 آذر 1396 اطلاعیه
محمدرضا محبی

دوشنبه ۱۳ آذر ماه ساعت ۱۸ -پردیس تاتر مستقل نبش وکیل آباد ۴۸
محل ثبت نام دفتر تشکلهای دانشجویی واقع در طبقه همکف ساختمان اصلی از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۵
تلفن تماس +989155196936


محمدرضا محبی

مدیریت فناوری اطلاعات