غیبت در جلسه امتحان

دوشنبه 29 آبان 1396 اطلاعیه
محمدرضا محبی

طبق مصوبه شورای آموزشی مؤسسه، در ترم جاری تحصیلی (97-96) دانشجویانی که غیبت آنها از حد مجاز گذشته و یا در جلسه امتحان غیبت داشته باشند به هیچ  عنوان درس از لیست نمره آنها حذف نخواهد شد و نمره صفر برای درس مذکور ثبت می شود.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       اداره آموزش دانشگاه


محمدرضا محبی

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات