برگزاری نمایشگاه کتاب با همکاری انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد از 24 الی 30 آبان ماه 1396

چهارشنبه 24 آبان 1396 اطلاعیه
محمدرضا محبی

برگزاری نمایشگاه کتاب با همکاری انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد از 24 الی 30 آبان ماه 1396 در موسسه آموزش عالی فردوس در ساختمان اداری برگزار می شود.


محمدرضا محبی

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات