فراخوان دومین همایش ملی مدیریت،حسابداری وکسب و کار الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی

پنجشنبه 15 آذر 1397 اطلاعیه
فروغ فرخ پور

🔵فراخوان دومین همایش ملی  مدیریت،حسابداری وکسب و کار الکترونیکی  با رویکرد اقتصاد مقاومتی
🔹تاریخ دریافت مقالات: اول دیماه ۹۷
🔹پایان دریافت مقالات: دهم‌اردیبهشت ماه ۹۸
🔻زمان برگزاری همایش:۱۲ اردیبهشت ماه۹۸