شرکت در راهپیمایی 13 آبان

یکشنبه 13 آبان 1397 اطلاعیه
محمدرضا محبی

حضور اساتید، دانشجویان و کارکنان مؤسسه آموزش عالی فردوس در راهپیمایی یوم ا... 13 آبان ماه همگام با آحاد امت مسلمان ایران

زمان : یکشنبه  13 آبانماه  1397

حرکت از مؤسسه ساعت 8:45 صبح