اطلاعیه ثبت نام تکمیل ظرفیت ورودی 96

پنجشنبه 27 مهر 1396 اطلاعیه
محمدرضا محبی

بدینوسیله به اطلاع متقاضیان مرحله تکمیل ظرفیت موسسه آموزش عالی فردوس میرساند به شرح زیر جهت ثبت نام مراجعه نمایند:

متقاضیان مقطع کارشناسی پیوسته 96/07/25 لغایت 96/07/27

متقاضیان مقطع کارشناسی پیوسته 96/08/01 لغایت 96/08/04

متقاضیان مقطع کارشناسی پیوسته 96/08/02 لغایت 96/07/04

 


محمدرضا محبی

مدیریت فناوری اطلاعات