آزمون عملی ورودی رشته نوازندگی ایرانی

پنجشنبه 27 مهر 1396 اطلاعیه
محمدرضا محبی

آزمون عملی ورودی رشته نوازندگی ایرانی به شرح ذیل می باشد : 
1- امتحان سرایش و مبانی مقدماتی موسیقی ( ریتم)
2- اجرای قطعه دلخواه با ساز ایرانی


محمدرضا محبی

مدیریت فناوری اطلاعات