اخبار

چهارشنبه 19 دی 1397
آموزش و تحصیلات تکمیلی

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه نقاشی -کارگاه نقاشی 2

ژوژمان کارگاه نقاشی 2- گروه نقاشی - زیر نظر استاد لادن ...


چهارشنبه 19 دی 1397
آموزش و تحصیلات تکمیلی

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه نقاشی -کارگاه نقاشی 2

ژوژمان کارگاه نقاشی 2- گروه نقاشی - زیر نظر استاد حمید ...


چهارشنبه 19 دی 1397
آموزش و تحصیلات تکمیلی

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه ارتباط تصویری - تصویر سازی1

ژوژمان تصویرسازی1- گروه ارتباط تصویری - زیرنظر استاد محمد ابوترابی تصویر سازی گونه های مختلف و شاخه های گوناگونی دارد دانشجویان در ترم سه ارتباط تصویری واحدی با ...


چهارشنبه 19 دی 1397
آموزش و تحصیلات تکمیلی

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه ارتباط تصویری -انسان طبیعت طراحی

ژوژمان انسان طبیعت طراحی - گروه ارتباط تصویری - زیرنظر استاد ...


چهارشنبه 19 دی 1397
آموزش و تحصیلات تکمیلی

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه گرافیک -تکنولوژی و کارگاه گرافیک2

ژوژمان تکنولوژی و کارگاه گرافیک2 -گروه گرافیک -زیرنظر استاد فتح ...