اخبار

سه شنبه 18 تیر 1398
آموزش و تحصیلات تکمیلی

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه معماری (تمرین معماری2)

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه معماری (تمرین معماری2-زیرنظر استاد  ...


سه شنبه 18 تیر 1398
آموزش و تحصیلات تکمیلی

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه معماری (طراحي معماری 4 )

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه معماری (طراحي  معماری 4 - زیرنظر استاد  ...


سه شنبه 18 تیر 1398
آموزش و تحصیلات تکمیلی

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه معماری (طراحي معماری 2)

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه معماری (طراحي  معماری 2 - زیرنظر استاد  ...


سه شنبه 18 تیر 1398
آموزش و تحصیلات تکمیلی

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه معماری (طراحی معماری 5)

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه معماری (طراحی معماری 5 - زیرنظر استاد  حسین ...


سه شنبه 18 تیر 1398
پژوهش و فناوری

برگزاری نخستین دوره مرکز ارتقاء شایستگی های حرفه ای دانشجویان (SCD)

نخستین دوره مرکز ارتقاء شایستگی های حرفه ای دانشجویان (SCD) با عنوان "اصول و فنون مذاکره " برگزار ...