اخبار

چهارشنبه 19 تیر 1398
آموزش و تحصیلات تکمیلی

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه معماری (طراحی معماری 3)

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه معماری (طراحی معماری 3- زیرنظر استاد ...


سه شنبه 18 تیر 1398
آموزش و تحصیلات تکمیلی

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه صنایع دستی (کارگاه زیور)

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه صنایع دستی  (کارگاه زیور -زیرنظر استاد آقایی ...


سه شنبه 18 تیر 1398
آموزش و تحصیلات تکمیلی

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه صنایع دستی(کارگاه شیشه)

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه صنایع دستی(کارگاه شیشه -زیرنظر استاد ...


سه شنبه 18 تیر 1398
آموزش و تحصیلات تکمیلی

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه صنایع دستی (کارگاه کاغذسازی )

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه صنایع دستی (کارگاه کاغذسازی- زیرنظر استاد خورشیدی ...


سه شنبه 18 تیر 1398
آموزش و تحصیلات تکمیلی

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه معماری (طراحی معماری 5)

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه معماری (طراحی معماری 5-زیرنظر استاد  ...