اخبار

سه شنبه 18 دی 1397
آموزش و تحصیلات تکمیلی

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه ارتباط تصویری - تصویرسازی ۲

ژوژمان تصویرسازی ۲ کارشناسی پیوسته زیرنظر استاد لادن ...


سه شنبه 18 دی 1397
آموزش و تحصیلات تکمیلی

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه نقاشی -کارگاه نقاشی طبیعت

ژوژمان کارگاه نقاشی طبیعت زیر نظر استاد محمد ابوترابی خلاصه از سر فصل کارگاه : هدف در این کارگاه ایجاد دستاوردها وانگیزه های زیر بوده فاز یک کلاس  خارج ...


سه شنبه 18 دی 1397
آموزش و تحصیلات تکمیلی

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه نقاشی -کارگاه نقاشی موضوعی 3

ژوژمان کارگاه نقاشی موضوعی 3،گروه کارشناسی ناپیوسته نقاشی  زیر نظر استاد علیرضا طاهری ...


سه شنبه 18 دی 1397
آموزش و تحصیلات تکمیلی

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه نقاشی - کارگاه نقاشی دیواری

ژوژمان کارگاه نقاشی دیواری گروه نقاشی - زیر نظر استاد ...


سه شنبه 18 دی 1397
آموزش و تحصیلات تکمیلی

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه نقاشی -کارگاه هندسه مناظر و مرایا

 ژوژمان کارگاه هندسه مناظر و مرایا- گروه نقاشی- زیر نظر استاد ...