اخبار

شنبه 22 دی 1397
آموزش و تحصیلات تکمیلی

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه نقاشی -کارگاه مبانی هنرهای تجسمی

ژوژمان کارگاه مبانی هنرهای تجسمی- زیرنظر استاد صدری ...


شنبه 22 دی 1397
آموزش و تحصیلات تکمیلی

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه نقاشی -کارگاه نقاشی دیواری

ژوژمان کارگاه نقاشی دیواری- گروه نقاشی-زیر نظر استاد صدری ...


شنبه 22 دی 1397
آموزش و تحصیلات تکمیلی

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه نقاشی -کارگاه طرح جامع عملی

ژوژمان کارگاه طرح جامع عملی- گروه نقاشی- زیر نظر استاد ...


شنبه 22 دی 1397
آموزش و تحصیلات تکمیلی

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه نقاشی - کارگاه انسان، طبیعت،طراحی

ژوژمان کارگاه انسان، طبیعت،طراحی-گروه نقاشی- زیر نظر استاد ...


پنجشنبه 20 دی 1397
آموزش و تحصیلات تکمیلی

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه ارتباط تصویری - کارگاه ارتباط تصویری 2

ژوزمان کارگاه ارتباط تصویری ۲ - گروه ارتباط تصویری/ زیرنظر استاد: آزیتا ...