اخبار

پنجشنبه 30 خرداد 1398
آموزش و تحصیلات تکمیلی

رزومه اعضای هیات علمی - آقای محسن طبسی

موسسه آموزش عالی فردوس به عنوان یکی از موسسات آموزش عالی  موفق در خراسان رضوی به برکت برخورداری از استادان فرهیخته و با تجربه به یک قطب علمی ، فرهنگی و هنری مطرح در ...


پنجشنبه 30 خرداد 1398
آموزش و تحصیلات تکمیلی

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه نقاشی( کارگاه نقاشی سطح دو 1)

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه نقاشی( کارگاه نقاشی سطح دو 1- زیر نظر استاد ...


پنجشنبه 30 خرداد 1398
آموزش و تحصیلات تکمیلی

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه نقاشی(کارگاه طراحی سطح دو 1 )

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه نقاشی(کارگاه طراحی سطح دو 1 ،زیر نظر استاد ...


پنجشنبه 30 خرداد 1398
آموزش و تحصیلات تکمیلی

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه نقاشی (طرح عملی جامع)

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه نقاشی ( طرح عملی جامع - زیر نظر استاد ...


دوشنبه 27 خرداد 1398
آموزش و تحصیلات تکمیلی

رزومه اعضای هیات علمی - آقای داوود شادلو

موسسه اموزش عالی فردوس به عنوان یکی از موسسات آموزش عالی  موفق در خراسان رضوی به برکت برخورداری از استادان فرهیخته و با تجربه به یک قطب علمی ، فرهنگی و هنری مطرح در ...