المان نوروزی پل گل اثر دانشجوی ارشد رشته پژوهش هنرمؤسسه آموزش عالی فردوس

سه شنبه 14 فروردین 1397 فرهنگی و دانشجویی
محمدرضا محبی

المان نوروزی پل گل واقع در میدان جانباز اثر الیاس ناصری پوریزدی دانشجوی ارشد رشته پژوهش هنرمؤسسه آموزش عالی فردوس


محمدرضا محبی

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات