گزارش تصویری از نمایشگاه صنایع دستی دانشجویان ارشد هنراسلامی و کارشناسی صنایع دستی

سه شنبه 14 فروردین 1397 فرهنگی و دانشجویی
محمدرضا محبی

غرفه دانشجویان کارشناسی ارشد هنراسلامی وکارشناسی صنایع دستی مؤسسه آموزش عالی فردوس در نمایشگاه صنایع دستی

این نمایشگاه تا ۱۷ فروردین ماه در سالن استاد ترمه چی واقع در بوستان کوهسنگی برای بازدید عموم دایر است.