گردهمایی سرپرستان خوابگاه های غیر دولتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مشهد

پنجشنبه 24 اسفند 1396 فرهنگی و دانشجویی
محمدرضا محبی

گردهمایی سرپرستان خوابگاه های غیر دولتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مشهد در مؤسسه آموزش عالی فردوس برگزار شد.

در این نشست ضمن بررسی وضعیت خوابگاه ها تاکنون، چگونگی انجام کار برای سال آینده مورد بحث و بررسی قرار گرفت.