رتبه سوم موسسه آموزش عالی فردوس در ارزیابی پژوهشی موسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی

دوشنبه 25 دی 1396 پژوهش و فناوری
محمدرضا محبی

در ارزیابی پژوهشی موسسات آموزش عالی در سطح استان خراسان رضوی  موسسه آموزش عالی فردوس موفق به اخذ رتبه سوم شد.

در این ارزیابی جهاد دانشگاهی مشهد رتبه اول را کسب و موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری دوم شد.