برپایی ایستگاه نمایشگاه کتاب، ختم قرآن و مسابقه طراحی موضوعی نقش نور

دوشنبه 22 آبان 1396 فرهنگی و دانشجویی
محمدرضا محبی

برپایی ایستگاه نمایشگاه کتاب، ختم قرآن و مسابقه طراحی موضوعی نقش نور در موسسه برگزار شد


محمدرضا محبی

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات