جلسه بررسی و برنامه ریزی در خصوص برگزاری مسابقات و المپیادهای ورزشی کمیته تربیت بدنی منطقه 9 کشور

پنجشنبه 27 مهر 1396 فرهنگی و دانشجویی
محمدرضا محبی

جلسه بررسی و برنامه ریزی در خصوص برگزاری مسابقات و المپیادهای ورزشی کمیته تربیت بدنی منطقه 9 کشور در موسسه آموزش عالی فردوس برگزار شد