جلسه دفتر نظارت بر خوابگاههای غیردولتی مشهد با حضور مدیران خوابگاههای غیردولتی مشهد

پنجشنبه 27 مهر 1396 فرهنگی و دانشجویی
محمدرضا محبی

جلسه دفتر نظارت بر خوابگاههای غیردولتی مشهد با حضور مدیران خوابگاههای غیردولتی مشهد در موسسه آموزش عای فردوس برگزار شد.