بازدید ریاست ،معاون آموزشی و مدیر امور مالی مؤسسه از هنرستان هنرهای اسلامی ایرانی

چهارشنبه 17 بهمن 1397 صفحه اصلی
فروغ فرخ پور

ریاست ،معاون آموزشی و مدیر امور مالی مؤسسه از هنرستان هنرهای اسلامی ایرانی بازدید کردند.