گزارش تصویری از ژوژمان های مقطع کارشناسی ارشد - گروه ارتباط تصویری

شنبه 13 بهمن 1397 آموزش و تحصیلات تکمیلی
فروغ فرخ پور

گزارش تصویری از ژوژمان گروه ارتباط_تصویری  مقطع  کارشناسی_ارشد (ارتباط_تصویری تخصصی1 (گرافیک رسانه های چاپی) زیرنظر استاد درویشی)