بازدید ریاست و معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی مؤسسه از ژوژمان های گروه معماری

دوشنبه 8 بهمن 1397 آموزش و تحصیلات تکمیلی
فروغ فرخ پور

ریاست ، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی و مدیر فرهنگی مؤسسه از ژوژمان های دانشجویان گروه معماری بازدید کردند.