بازدید دانشجویان کارشناسی ارشد ارتباط تصویری از کارگاه های چاپ و لیتوگرافی در شهرک صنعتی توس

پنجشنبه 8 آذر 1397 آموزش و تحصیلات تکمیلی
فروغ فرخ پور

جمعی از  دانشجویان کارشناسی ارشد ارتباط تصویری به منظور درک بهتر درس چاپ به همراه استاد خود از کارگاه های چاپ و لیتوگرافی در شهرک صنعتی توس مشهد بازدید کردند.