تقویم برگزاری چهاردهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور

یکشنبه 6 خرداد 1397 فرهنگی و دانشجویی
محمدرضا محبی

زمان برگزاری چهاردهمین المپیاد فرهنگی-ورزشی دانشجویان دانشگاه ها مؤسسات آموزش عالی کشور اعلام شد.

دختران    ورود:97/04/27      شروع مسابقات: 97/04/28  افتتاحیه: 97/04/29  خروج:  97/05/05

پسران    ورود:97/05/10      شروع مسابقات: 97/05/11     افتتاحیه:  97/05/12    خروج: 97/05/19

جدول سهمیه ها و تقویم برگزاری مسابقات به شرح زیر می باشد: