مدیریت بازرگانی

مدیریت، حسابداری و فناوری اطلاعات

سعیده باباجانی

دکتری مدیریت رفتاری، دانشگاه فردوسی مشهد

First sample avatar image

سمیه محبی

مربی

First sample avatar image

سید رضا حقی

استادیار

First sample avatar image

سعیده باباجانی

مربی

First sample avatar image

محمد ناصری

مربی

First sample avatar image

شهرزاد لطفعلی ثانی

مربی

First sample avatar image

فرهاد سعادت نیا

مربی

سارا زمانیان

ردیف نام چارت تاریخ ثبت دانلود
1 چارت کارشناسی مدیریت بازرگانی.pdf 23 سه شنبه آبان 1396 دانلود
2 چارت کارشناسی ناپیوسته بازرگانی.pdf 23 سه شنبه آبان 1396 دانلود
3 چارت کاردانی مدیریت بازرگانی.pdf 23 سه شنبه آبان 1396 دانلود
ردیف نام چارت تاریخ ثبت دانلود
1 سرفصل کاردانی مدیریت بازرگانی.pdf 23 سه شنبه آبان 1396 دانلود
2 سرفصل کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی.pdf 23 سه شنبه آبان 1396 دانلود
3 کارشناسی مدیریت.pdf 23 سه شنبه آبان 1396 دانلود