فرم های خام آموزش در زیر پیوست شده است


ردیف نام فایل تاریخ ثبت دانلود
1 فرم اصلاحات داور.pdf 14 یکشنبه آبان 1396 دانلود
2 اصلاحیه نهایی.pdf 14 یکشنبه آبان 1396 دانلود
3 پروپوزال.pdf 14 یکشنبه آبان 1396 دانلود
4 فرم تسويه حساب.pdf 14 یکشنبه آبان 1396 دانلود
5 فرم تکدرس.pdf 14 یکشنبه آبان 1396 دانلود
6 فرم تهد نامه دو ترم مشروط.pdf 14 یکشنبه آبان 1396 دانلود
7 فرم حذف ترم.pdf 14 یکشنبه آبان 1396 دانلود
8 فرم حذف تکدرس.pdf 14 یکشنبه آبان 1396 دانلود
9 فرم مرخصی تحصیلی.pdf 14 یکشنبه آبان 1396 دانلود
10 فرم درخواست انتقال موقت مهمان.pdf 14 یکشنبه آبان 1396 دانلود
11 فرم معادلسازي.pdf 14 یکشنبه آبان 1396 دانلود
12 فرم نمره مقاله (شماره 6).pdf 14 یکشنبه آبان 1396 دانلود
13 فرم_ارزشیابی_پایان_نامه_کارشناسی.pdf 14 یکشنبه آبان 1396 دانلود
14 فرم_پیشنهاد_اولیه_موضوع_و_راهنما.pdf 14 یکشنبه آبان 1396 دانلود
15 فرم_درخواست_گواهی_اشتغال_به_تحصیل.pdf 14 یکشنبه آبان 1396 دانلود
16 فرم_شماره_7_رسید_تحویل_پایان_نامه.pdf 14 یکشنبه آبان 1396 دانلود
17 مجوز دفاع از پایان نامه شماره1.pdf 14 یکشنبه آبان 1396 دانلود
18 اظهارنامه.pdf 14 یکشنبه آبان 1396 دانلود
19 شیوه نامه نگارش پایان نامه.pdf 29 دوشنبه آبان 1396 دانلود