برگزاری نشست پرسش و پاسخ در حوزه فضای مجازی

پنجشنبه 23 آذر 1396 رویداد
محمدرضا محبی

25

آذر

فرصت ها و تهدیدها و آسیب های فضای مجازی

محمدرضا محبی

مدیریت فناوری اطلاعات