نخستین همایش ملی مدیریت دانش و کسب و کارهای الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی

یکشنبه 1 بهمن 1396 رویداد
محمدرضا محبی

18

اردیبهشت

همایش ملی مدیریت دانش و کسب و کارهای الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی