برگزاری همایش ملی مدیریت و کسب و کار الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی

یکشنبه 1 بهمن 1396 رویداد
محمدرضا محبی

19

اردیبهشت

برگزاری همایش ملی مدیریت و کسب و کار الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی

محمدرضا محبی

مدیریت فناوری اطلاعات