آئین نامه های تحصیلی در زیر پیوست شده است


ردیف نام فایل تاریخ ثبت دانلود
1 آئین نامه شاهد و ایثارگر.pdf 14 یکشنبه آبان 1396 دانلود
2 آئین نامه انتقالی و مهمان.pdf 14 یکشنبه آبان 1396 دانلود
3 آئین نامه آموزشی.pdf 14 یکشنبه آبان 1396 دانلود
4 آیین‌ نامه کارشناسی‌ ارشد 94جدید.pdf 29 دوشنبه آبان 1396 دانلود