اسلاید شو درباره ما

سیستم آموزشی
گردش مکاتبات
پست الکترونیک
کتابخانه مرکزی
مدیریت کلاسها
دانش آموختگان
طراح سایت

طراح سایت

آئين نامه تسهيلات آموزشي دانشجويان شاهد و ايثارگر ضميمه آئين نامه هاي آموزشي دوره هاي دكتري (پزشكي ،دندانپزشكي،داروسازي)، كارشناسي پيوسته، ناپيوسته و كارداني

 

تعاريف : ماده ۱ - تسهيلات اين آئين نامه متناسب با مواد آن به دانشجويان شاهد و ايثارگر ذيل تعلق مي گيرد: ۱- فرزندان و همسران (شهيد، مفقودالاثر، آزاده، جانباز ۵۰ % وبالاتر) ۲- آزاده باحداقل ۶ ماه سابقه اسارت ۳- جانباز ۲۵ % وبالاتر و همچنين جانباز با حداقل ۱۵ % جانبازي و ۳ ماه سابقه حضور داوطلبانه درجبهه ۴- رزمنده باحداقل ۶ ماه متوالي يا ۹ ماه متناوب سابقه حضور داوطلبانه درجبهه تبصره ۱ : منظور از ستاد شاهد وايثارگر در اين آئين نامه ستاد شاهد و ايثارگر هر دانشگاه مي باشد. تبصره ۲: عنوان ستاد شاهد و ايثارگردانشگاه در اين آيين نامه به اختصار ستاد ناميده مي شود.

ثبت نام: ماده ٢ - به دانشجو ي جانباز ي که بعلت ب يماري و يا ادامه درمان نتواند در مهلت تعيين شده براي ثبت نام در هر نيمسال مراجعه کند اجازه داده م ي شود (مشروط بر ا ينکه گواه ي پزشک ي که به تأ ييد ستاد رس يده باشد ارائه نما ي د) تا زمان حذف و اضافه ثبت نام و انتخاب واحد کند.

واحد هاي درسي : ماده ۳ - دانشجويان شاهد و ا يثارگر م ي توانند در هر ن يمسال حداقل ١٠ واحد انتخاب نما يند و حداكثر تا چهار نيمسال از نيمسال هايي كه دانشجو ١٠ واحد انتخاب نموده است با نظر ستاد جزو سقف سنوات مجاز تحص يلي دانشجو محاسبه نخواهد شد. تبصره: در نيمسالي كه دانشجوي شاهد و ايثارگر خارج از اختيار خود مجبور به انتخاب كمتر از ١٠ واحد بوده است، در صورت كسر ميانگين نيمسال (كمتر از ١٢ يا ١٤ با توجه به آئين نامه هاي آموزشي مربوطه ) آن نيمسال بعنوان نيمسال مشروطي محاسبه نخواهد شد. ماده ۴ - دانشجوي شاهد و ايثارگري که با گذراندن حداكثر ۸ واحد درسي فارغ التحص يل مي شود در صور تيکه ميانگين كل نمرات او حداقل ۱۴ باشد، م ي تواند در دوره تابستا ني حداکثر ۸ واحد انتخاب نمايد. تبصره : دانشجوي شاهد و ايثارگري که جهت شركت در آزمونهاي جامع علوم پايه و يا پيش کارورز ي حداكثر ۸ واحد درسي باقيمانده داشته باشد با تشخ يص و تا ييد ستاد مجاز به انتخاب حداكثر ۸ واحد در دوره تابستاني مي باشد.

حضور و غياب : ماده ۵ - دانشجو ي شاهد و ا يثارگري که به دل يل انجام معالجات پزشک ي ناش ي از صدمات جنگ ي ا متاثر از آلام گذشته نتواند در جلسه و يا جلسات امتحان ي درس يا دروس گرفته شده شر کت کند با تأ ييد مدارک توسط ستاد م ي تواند طبق برنامه ا ي که از طرف گروه آموزش ي ذ يربط تع يين م ي شود حداکثر تا پا يان نيمسال بعد ي در امتحان آن درس يا دروس شرکت نمايد در غير اينصورت درس يا دروس مذکور حذف مي شود. ماده ۶ - تشخ يص موجه و يا غ ير موجه بودن غ يبت دانشج ويان شاهد وا يثارگر در کلاس درس و ي ا در جلسات امتحان ميان نيمسال ، پايان نيمسال، آزمونهاي جامع علوم پايه و پيش کارورزي برعهده ستاد مي باشد.

حذف و اضافه : ماده ۷ - دانشجو ي شاهد و ا يثارگر م ي تواند دو درس نظر ي خود را تا ۵ هفته مانده به پا ي ان نيمسال تحص يلي حذف نمايد مشروط بر اينکه تعداد واحدهاي باقي مانده او از ۱۰ واحد کمتر نشود. تبصره : دانشجويان شاهد وايثارگر حداكثر براي ۲ مرتبه در مقطع كارداني و کارشناس ي نا پيوسته ، ۳ مرتبه در مقطع كارشناسي و ۴ مرتبه در مقاطع بالاتر مي توانند از تسهيلات ماده مذكور بهره مند گردند. ماده ۸ - تشخيص قادر نبودن به ادامه تحص يل در هر نيمسال تحصيلي برعهده ستاد مي باشد كه در آن صورت آن نيمسال جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب نخواهد شد . (دانشجويان شاهد و ايثارگر حداكثر براي ۱ مرتبه در مقطع كارداني و کارشناس ي نا پيوسته ، ۲ مرتبه در مقطع كار شناسي و ۳ مرتبه در مقاطع بالاتر مي توانند از تسهيلات اين ماده استفاده نمايند).

ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو : ماده ۹ - مدت زمان امتحان هاي م يان نيمسال و پا يان نيمسال برا ي دانشجو يان جانباز با توجه به وضع يت جسماني آنها بنا به تشخ يص ستاد حداکثر تا ۲ برابر مدت زمان معمول آنها قابل افزا يش اس ت. مدت زمان آزمون هاي جامع علوم پا يه و پ يش کارورز ي نيز تا ۲۵ % مدت زمان امتحانات مذكور برا ي اين دانشجو يان (جانباز ) قابل افزايش خواهد بود. ماده ۱۰ - نمرات مردود ي حداكثر ۳ درس دانشجو يان شاهد و ا يثارگر شاغل به تحص يل در مي انگين كل نمرات پايان نيمسال و ميانگين كل نمرات آنها محسوب نم يشود مشروط برا ينکه نمرات هر يک از دروس پس از اخذ آنها و شركت در امتحانهاي مربوطه در اولين فرصت ممكن کمتر از ۱۲ نباشد. تبصره : جهت دانشجو يان جانباز ۲۵ % به بالا به ازا ي هر ۱۰ درصد اضافه جانباز ي ، يک درس به ۳ درس اضافه مي شود در هر حال دروس حذف شده نبايد از ۵ درس تجاوز نمايد. ماده ۱۱ - جهت جبران كسر ميانگين كل دوره تحصيل در مقاطع كارشناسي ناپيوسته و كارداني، دانشجو يان شاهد و ايثارگر مي توانند دروس مزبور را با رعايت ساير شرايط ، در سقف سنوات تحصيلي در دو نيمسال تکرار نمايند. ماده ۱۲ - در دوره هاي دكتري عمومي پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي دروس ي را که دانشجو ي شاهد و ا يثارگر جهت جبران کسر ميانگين در سقف سنوات مجاز مرحله مربوطه اخذ مي نما ي د در صورت يکه نمرات آنها از حدنصاب ميانگين مرحله مربوطه بالاتر باشد نمرات مردود ي قب لي درس مورد نظر از نمرات مرحله مربوطه حذف مي شود و تنها در ميانگين کل تحصيل در نظر گرفته خواهد شد. تبصره: حداكثر ۴ نيمسال از نيمسال هايي را که دانشجو ي شاهد و ا يثارگر جهت جبران کسر ي ميانگين انتخاب واحد مي نمايد جزو حداکثر سنوات تحصيلي وي محاسبه نخواهد شد. ماده ۱۳ - در صورت قبول ي دانشجو ي شاهد و ا يثارگر در آزمونها ي جامع علوم پايه و پيش كارورزي و مردود ي در يکي از دروس اعلام شده پس از آزمون و يا کسر م ي انگين کل مرحله مربوطه (مرحله ها ي علوم پ اي ه وپ يش کارورزي)، قبول ي در آزمون جامع مذكور تا جبران مي انگين آن مرحله و ي ا قبولي در درس مذكور محفوظ باق ي خواهد ماند.

مرخصي : ماده ۱۴ - در صورت ي که مرخص ي بر اي معالجات پزشک ي ناش ي از صدمات جنگ باشد و مدت درمان ب يش از ي ک ماه ادامه يابد و مدارک مربوط مورد تا ييد ستاد واقع شود آن ن يمسال جزو سنوات تحص يلي دانشجو محسوب نم ي شود. همچنين علاوه بر مرخص ي تحص يلي مجاز ، اعطاي چهار ن يمسال مرخص ي بدون احتساب در سنوات به همسران (شهيد، جانباز ۵۰ % و بالاتر و جانباز اعصاب و روان با حداقل ۲۵ % جانبازي) با تاييد ستاد بلامانع است .

انتقال : ماده ۱۵ - پذيرش كليه دروس گذرانده شده دانشجوي شاهد و ايثارگر انتقالي توسط دانشگاه مقصد الزامي است.

تغيير رشته : ماده ۱۶ - گذراندن حداقل ۱۴ واحد درسي براي دانشجويان شاهد و ايثارگر متقاضي تغيير رشته کفايت مي کند. ماده ۱۷ - دانشجو يان شاهد و ا يثارگر م ي توانند در صورت موافقت شورا ي آموزش ي دانشگاه فارغ از شر ايط احراز رتبه نسبي ، از مقطع بالاتر به مقطع پايين تر تغيير رشته دهند. تبصره: براي دانشجويان شاهد وايثارگر نمرات دروس پذيرفته نشده از رشته قبل در رشته جديد محاسبه نمي شود. ماده ۱۸ - دانشجو يان شاهد وا يثارگري که به دل يل مشكلات آموزشي از ادامه تحصيل در دوره دكتري عمومي محروم مي شوند در صورتيكه كمتر از ۶۸ واحد گذرانده و ميانگين كل نمرات آنها مساوي يا بيشتر از ۱۰ باشد مي توانند به مقطع كارداني تغيير رشته دهند و در صورتي كه بيش از ۶۸ واحد گذرانده باشند مي توانند به مقطع كارداني ، كارشناسي پيوسته و ناپيوسته تغي ير رشته دهند (مشروط بر اينکه مي انگين کل نمرات آنها مساو ي ي ا بيشتر از ۱۰ باشد) . ماده ۱۹ - ستاد شاهد وايثارگر دانشگاه مي تواند تأييد برخي از مواد اين آئين نامه، كه اجراي آنها منوط به تأييد ستاد است را به مديريت امور دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه تفويض نمايد. ماده ۲۰ - كليه آئين نامه هاي تسهيلات آموزشي دانشجويان شاهد و ايثارگر (آئين نامه تسهيلات آموزشي دوره ۷۴ ، آئين نامه اجرايي آموزش /۸/ كارشناسي ارشد ناپيوسته مصوب جلسه ۳۰۶ شوراي عالي برنامه ريزي مورخ ۱۴ % ۶۹ و آئين نامه نقل و انتقال ۵ /۸/ عالي آزادگان تصويب نامه هيئت وزيران شماره ۸۵۶۳۴ ت ۲۹۳ ه مورخ ۴ دانشجويان شاهد و ايثارگر و ... ) كمافي السابق به قوت خود باقي بوده و مفاد آن لازم الاجرا مي باشد. ماده ۲۱ - اين آئين نامه عطف به ماسبق نمي شود و صرفا شامل دانشجويان شاغل به تحصيل در مقاطع فعلي ميگردد. ماده ۲۲ - مرجع نهايي تفسير مواد اين آئين نامه و موارد اختلافي با آئين نامه هاي قبلي به عهده اداره كل دانشجويان شاهد و ايثارگر وزارت متبوع خواهد بود. ۸۷ شوراي طرح و برنامه شاهد به تصويب رسيد و از تاريخ /۲/ اين آئين نامه در ۲۲ ماده و ۸ تبصره در جلسه مورخ ۱۸ تصويب لازم الاجرا مي باشد.

دكتر حسين دهقان معاون رئيس جمهور و رئيس بنياد شهيد و ايثارگران

دكتر كامران باقري لنكراني وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

دكتر محمد مهدي زاهدي وزير علوم، تحقيقات و فن آوري

دکتر عليرضا علي احمدي وزير آموزش و پرورش

دكتر عبداله جاسبي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي

شنبه, 16 ارديبهشت 1396 ساعت 09:08

آیین نامه های آموزش

سه شنبه, 23 آذر 1395 ساعت 09:08

امور جاری آموزش

دانشجویان گرامی جهت انجام امور آموزشی، لازم است به نکات زیر توجه داشته باشند:

 

1_ درخواست و دریافت گواهی اشتغال به تحصیل فقط در روزهای دوشنبه و چهارشنبه در ساعت اداری (7/30 الی 14) انجام می پذیرد.

(ضمنا برای درخواست گواهی جهت ارائه به سازمان های وظیفه عمومی ناجا، اداره گذرنامه و راهنمایی و رانندگی یک قطعه عکس 3*4 جدید مورد نیاز می باشد.)

 

2_ جهت انجام امور فارغ التحصیلی نیز فقط در روزهای یکشنبه و سه شنبه در ساعت اداری (7/30 الی 14) مراجعه نمایید.

 

 

«جهت انجام کلیه امور دانشجوئی و آموزشی همراه داشتن کارت دانشجوئی الزامی می باشد.»

سه شنبه, 23 آذر 1395 ساعت 11:02

اعضای هیئت علمی

 

اعضای هیئت علمی گروه آموزشی هنر:

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

آخرین مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

ایمیل

لینک

 

1

افخمی گلی بیتا

کارشناسی ارشد

ارتباط تصویری

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

رزومه (CV)

 

2

حیدرپور امیراقبال

کارشناسی ارشد

پژوهش هنر

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

رزومه (CV)

 

3

حیدری مجید

دکتری

فلسفه هنر

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

رزومه (CV)

 

4

درج ور فاطمه

دکتری

نقاشی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

رزومه (CV)

 

5

رفائی اشکان

کارشناسی ارشد

پژوهش هنر

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

رزومه (CV)

 

6

کریمی علیرضا

کارشناسی ارشد

پژوهش هنر

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

رزومه (CV)

 

7

طاهری مقدم علیرضا

کارشناسی ارشد

نقاشی

 

رزومه (CV)

 

8

آزاد مهرداد

کارشناسی ارشد

مجسمه سازی

 

رزومه (CV)

 

9

خضری محمد محسن

کارشناسی ارشد

گرافیک  

رزومه (CV)

 

 

 

اعضای هیئت علمی گروه آموزشی مدیریت:

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

آخرین مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

ایمیل

لینک

 

1

باباجانی محمدی سعیده

کارشناسی ارشد

مدیریت بازرگانی - مالی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

رزومه (CV)

 

2

حقی سید رضا

دکتری

مدیریت بازرگانی- استراتژیک

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

رزومه (CV)

 

3

سعادت نیا فرهاد

کارشناسی ارشد

MBA

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

رزومه (CV)

 

4

لطفعلی ثانی شهرزاد

کارشناسی ارشد

علوم اقتصادی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

رزومه (CV)

 

5

محبی نجم آباد سمیه

کارشناسی ارشد

مدیریت بازرگانی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

رزومه (CV)

 

6

ناصری محمد

کارشناسی ارشد

مدریت بازرگانی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

رزومه (CV)

 

 

 

اعضای هیئت علمی گروه آموزشی حسابداری:

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

آخرین مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

ایمیل

لینک

 

1

خطیبی مسعود

کارشناسی ارشد

حسابداری

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

رزومه (CV)

 

2

فخریان مهدی

کارشناسی ارشد

حسایداری

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

رزومه (CV)

 

 

 

اعضای هیئت علمی گروه آموزشی علوم پایه:

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

آخرین مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

ایمیل

لینک

 

1

جوانشیری زهره

کارشناسی ارشد

آمار ریاضی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

رزومه (CV)

 

2

دقاق سپیده

کارشناسی ارشد

آمار

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

رزومه (CV)

 

 

 

اعضای هیئت علمی گروه آموزشی کامپیوتر:

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

آخرین مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

ایمیل

لینک

 

1

سلامی حسین

کارشناسی ارشد

کامپیوتر – نرم افزار

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

رزومه (CV)

 

2

نوفرستی سمانه

کارشناسی ارشد

کامپیوتر – نرم افزار

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

رزومه (CV)

 

 

 

اعضای هیئت علمی گروه آموزشی معماری:

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

آخرین مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

ایمیل

لینک

 

1

حسین زاده وحید

کارشناسی ارشد

مهندسی معماری

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

رزومه (CV)

 

2

طلایی مریم

کارشناسی ارشد

مهندسی معماری

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

رزومه (CV)

 

3

فریاد شقایق

کارشناسی ارشد

مهندسی معماری

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

رزومه (CV)

 

4

حسینقلی نژاد کبری دانشجوی دکتری

مهندسی معماری

  رزومه (CV)
 

 

 

شنبه, 29 خرداد 1395 ساعت 09:08

برنامه ژوژمان گروه معماری

 

 

برنامه ژوژمان گروه معماری

تاریخ

ساعت برگزاری

شماره کارگاه

عنوان درس

استاد

هیأت ژوری

95/4/12

8

107

طرح معماری 4

مهندس حسنقلی نژاد

مهندس خاکسار- مهندس طلایی

8

106 و 105

طرح معماری 4

مهندس خاکسار

مهندس فریاد- مهندس حسنقلی نژاد

8

208 و 207

طرح معماری 1

مهندس فریاد

مهندس طلایی- مهندس خاکسار

8

202 و201

طرح معماری 1

مهندس طلایی

مهندس فریاد- مهندس حسنقلی نژاد

8

101

طرح معماری 2

مهندس باغبان

مهندس خاکسار- مهندس حسنقلی نژاد

8

206

مقدمات طرح معماری 2

مهندس حمیدی نیا

مهندس فریاد- مهندس طلایی

 

 

 

برنامه ژوژمان گروه معماری

تاریخ

ساعت برگزاری

شماره کارگاه

عنوان درس

استاد

هیأت ژوری

95/4/13

8

106

تمرین معماری 1

مهندس علوی سبزواری

مهندس زحمتی- مهندس قاسمی

8

107

تمرین معماری 1

مهندس زحمتی

مهندس علوی- مهندس قاسمی

8

201

تمرین معماری 2

مهندس میرزایی

مهندس مینویی- مهندس قاسمی

8

206

طرح معماری 1

مهندس علوی سبزواری

مهندس مینویی- مهندس نظری

8

207

طرح معماری 1

مهندس مینویی

مهندس علوی- مهندس نظری

8

208

طرح معماری 1

مهندس نظری

مهندس مینویی- مهندس علوی

 

 

 

برنامه ژوژمان گروه معماری

تاریخ

ساعت برگزاری

شماره کارگاه

عنوان درس

استاد

هیأت ژوری

95/4/14

8

106

مقدمات طرح معماری 1

مهندس فریاد

مهندس شجاعیان-مهندس حق پرست

8

107

مقدمات طرح معماری 1

مهندس شجاعیان-مهندس حق پرست

مهندس فریاد- مهندس حسین زاده

8

206

بیان معماری 2

مهندس حمیدی نیا

مهندس تقی خواه- مهندس دری گیو

8

207

بیان معماری 2

مهندس تقی خواه

مهندس حمیدی نیا- مهندس دری گیو

8

208

درک و بیان معماری 1

مهندس دری گیو

مهندس حمیدی نیا- مهندس تقی خواه

8

202 و 201

طرح معماری 5

مهندس حسین زاده

مهندس فریاد- مهندس شجاعیان

 

 

 

 

 

 

برنامه ژوژمان گروه معماری

تاریخ

ساعت برگزاری

شماره کارگاه

عنوان درس

استاد

هیأت ژوری

95/4/15

8

201

برداشت از بناهای تاریخی

مهندس آدینه

مهندس وحدت- مهندس حسنقلی نژاد

8

206

طرح معماری 3

مهندس وحدت

مهندس حسنقلی نژاد- مهندس تقی خواه

8

207

طرح معماری 3

مهندس حسنقلی نژاد

مهندس تقی خواه- مهندس وحدت

8

208

طرح معماری 3

مهندس تقی خواه

مهندس وحدت- مهندس حسنقلی نژاد

8

106 و 105

درک و بیان معماری 2

مهندس سراجی

مهندس نظری- مهندس تقی خواه

8

107

درک و بیان معماری 2

مهندس نظری

مهندس سراجی- مهندس تقی خواه

 

 

 

 

نکات قابل توجه کلیه دانشجویان گروه معماری جهت تحویل نهایی

1- دانشجویان لازم است همراه کارهای تحویلی کاربرگ مربوط به ژوژمان را از سایت (گروه معماری- فرم- کاربرگ ژوژمان) دریافت نموده و همراه با موارد تحویلی در محل نصب کارها روی میز مربوط به خود بچسبانند.

2- دانشجویان لازم است کارها را تا ساعت 8:30 در محل مورد نظر نصب و یا تحویل دهند.

3- ساعت 9 درب کارگاه ها بسته می شود و دیگر کاری تحویل گرفته نمی شود و عواقب آن به عهده دانشجو می باشد. لذا لازم است دانشجویان برنامه ریزی نموده و در زمان تعیین شده در محل حضور داشته باشند.

5- ساعت 14 همان روز دانشجویان می توانند کارهای خودرا تحویل بگیرند.

6- در صورتی که دانشجویان جهت دریافت کارهای تحویلیشان اقدام ننمایند دانشگاه مسئولیتی جهت نگهداری آن ها نداشته و کارها منهدم می گردد.

 

 


 

علی آدینه/ مدیرگروه معماری

 

آمار بازدید

5.png5.png0.png0.png1.png
امروز92
دیروز483
این هفته3541
این ماه10040
کل55001

  • آی پی: 54.225.57.120
جمعه, 31 شهریور 1396 07:57