معماری

معماری و هنر اسلامی

علی آدینه (مدیر گروه معماری)

کارشناسی ارشد مرمت ابنیه

First sample avatar image

علی آدینه

مربی

First sample avatar image

وحید حسین زاده

مربی

First sample avatar image

مریم طلایی

مربی

First sample avatar image

شقایق فریاد

مربی

سعید قاسم زاده

ردیف نام چارت تاریخ ثبت دانلود
1 چارت کاردانی پیوسته معماری.pdf 23 سه شنبه آبان 1396 دانلود
2 چارت کارشناسی ناپیوسته معماری.pdf 23 سه شنبه آبان 1396 دانلود
ردیف نام چارت تاریخ ثبت دانلود
1 کاردانی پیوسته معماری.pdf 23 سه شنبه آبان 1396 دانلود
2 کارشناسی ناپیوسته معماری.pdf 23 سه شنبه آبان 1396 دانلود
3 سرفصل کارشناسی معماری.pdf 23 سه شنبه آبان 1396 دانلود